การพิมพ์หนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
การพิมพ์หนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานเลขาสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 164 ลงวันที่ 13 กันยายน 2553
ซึ่งเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยดำเนินการติดตั้งรูปแบบตัวพิมพ์ (ฟอนต์) สารบรรณ
และรูปแบบตัวพิมพ์ (ฟอนต์) อื่นๆ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลด 13 ฟอนต์แห่งชาติ
ตารางเปรียบเทียบการตั้งค่าเมื่อพิมพ์โดยเครื่องพิมพ์ดีดกับโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์
 
- หนังสือราชการภายใน MS Word 26 KB
- หนังสือราชการภายใน ตัวอย่าง PDF 140 KB
- หนังสือราชการภายนอก MS Word 27 KB
- หนังสือราชการภายนอก ตัวอย่าง PDF 147 KB
- หนังสือประทับตรา MS Word 26 KB
- หนังสือประทับตรา ตัวอย่าง PDF 82 KB
- หนังสือคำสั่ง MS Word 27 KB
- หนังสือคำสั่ง ตัวอย่าง PDF 48 KB
- หนังสือประกาศ MS Word 27 KB
- หนังสือประกาศ ตัวอย่าง PDF 47 KB
- หนังสือระเบียบ MS Word 28 KB
- หนังสือระเบียบ ตัวอย่าง PDF 50 KB