Get Adobe Flash player

สำหรับผู้ดูแลระบบ

ปี 2558 - ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ข่าวสารในข่าวประชาสัมพันธ์ ของบุคลากรกองกลาง 
             - ความพึงพอใจของบุคลากรต่อเว็บไซต์ กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี 
 
ปี 2557  - ความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน  (ASEAN  Community : AC) ในปี พ.ศ. 2558  ของบุคลากรสายงานสนับสนุน กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
            - ความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการของงานการประชุมและพิธีการ  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี

 

ปี 2556

          - ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ปี 2555

          - วิจัยเรื่องความคิดเห็นของบุคลากรในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

             บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

             บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ


ปี 2554

          - วิจัยเรื่องบรรยากาศองค์กรและประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรกองกลาง   

          - การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบุคลากรกองกลาง 


ปี 2553

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองกลาง สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

          หน้าปก
          กิตติกรรมประกาศ
          บทคัดย่อ
          สารบัญ
                    บทที่ 1 
                    บทที่ 2
                    บทที่ 3
                    บทที่ 4
                    บทที่ 5
          บรรณานุกรม
          แบบสอบถาม
          ประวัติผู้เขียน 

ความต้องการพัฒนาตนเอง ของบุคลากรกองกลาง สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคำแหง         

          หน้าปก
          กิตติกรรมประกาศ
          บทคัดย่อ
          สารบัญ
          คำนำ
                    บทที่ 1 
                    บทที่ 2
                    บทที่ 3
                    บทที่ 4
                    บทที่ 5
          บรรณานุกรม
          แบบสอบถาม
          ประวัติผู้เขียน