Get Adobe Flash player

สำหรับผู้ดูแลระบบ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ.2559-2563) กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี 

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กองกลาง รอบ 12 เดือน

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2554-2557 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 - 2558) กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี