Get Adobe Flash player

สำหรับผู้ดูแลระบบ

ตารางแสดงจำนวนบุคลากรของกองกลาง  จำแนกตามประเภทและงบคลัง / งบรายได้

ประเภทบุคลากร

งบคลัง

งบรายได้

ยอดรวม

  ข้าราชการ

8

-

8

  ลูกจ้างประจำ

2

-

2

  ลูกจ้างงบรายได้

-

14

14

  พนักงานมหาวิทยาลัย

24

-

24

  ลูกจ้างรายปี

-

21

21

สรุปยอดรวม

34

35

69


ตารางแสดงจำนวนบุคลากรของกองกลาง  จำแนกตามหน่วยงาน และงบคลัง งบรายได้

หน่วยงาน

งบคลัง

งบรายได้

ยอดรวม

  กองกลาง

 1 

-

1

  งานสารบรรณ

8

9

17

  งานการประชุมและพิธีการ

8

7

15

  งานประชาสัมพันธ์

12

17

29

งานสภาคณาจารย์

2

5

7

สรุปยอดรวม

31

38

69