Get Adobe Flash player

สำหรับผู้ดูแลระบบ


นางสาวปราณี วรนิตย์
หัวหน้างานสภาคณาจารย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการหน่วยการเงินและพัสดุ


นางยุพิน เลิศลักษมีพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชำนาญการ
หัวหน้าหน่วยการเงินและพัสดุ


 

 

หน่วยธุรการ


นางยุพิน เลิศลักษมีพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชำนาญการ
รก.หัวหน้าหน่วยธุรการ


นางวิมล มีมาก
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ปฏิบัติงาน

 


นางสาวกชพร  ธรฤทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฎิบัติการ
 

 

หน่วยประชุมและพิธีการ


นางสาวณิชาภัทร วรนิตย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ


นายไพโรจน์ เกตุแก้ว
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
 

 

หน่วยอาคารและยานพาหนะ

นายบุญธรรม เผือกมี
พนักงานขับรถยนต์