Get Adobe Flash player

สำหรับผู้ดูแลระบบ


นางวนิดา  หาญณรงค์
นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

 


หน่วยธุรการและผลิตเอกสาร

 

นางรสริน   เซะวิเศษ
หัวหน้าหน่วยธุรการและผลิตเอกสาร

 

 

       นางมีนา  เรือนทอง
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
          ชำนาญการ

 
 

นางมาลี  พันธุ์ทรัพย์ทวี
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ชำนาญงาน

 นายณัฎฐ์วรภัทร์ สนาน้อย
นักประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติการ


 


นางสาวเกศนภา อวนศรี
นักประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติการ

 

 

 

 

 


 


นางบัวผัน รักษาทรัพย์
พนักงานสถานที่


นายชาญ เมฆา
พนักงานขับรถ


นายศิรนพ จำปานาค
พนักงานขับรถยนต์

 

      นายภูวนนท์   ลาภเกิน
            
ผู้ช่วยช่างทั่วไป

     

 

หน่วยข่าวและประชาสัมพันธ์


นางวนิดา หาญณรงค์
หัวหน้าหน่วยข่าวและประชาสัมพันธ์
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ

 


 


นางรัชนี โคตรพรหม
นักประชาสัมพันธ์
ชำนาญการ


นางสาวสุธี ตันตินันท์ธร
นักประชาสัมพันธ์
ชำนาญการ

 

    นายอภิชาต ครุฑทอง
นักประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติการ

 

 

 นางสาวพรรณวรา เพิ่มพูล
นักประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติการ

 

       นางปุญญิสา อรพินท์
นักประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติการ

  


นางสาริศา แสงสุข
นักประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติการ

นางสาวกุลิศรา เจริญสุข
นักประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติการ

 
 

 

หน่วยจัดการข่าวรามคำแหง

 

นายอัครเดช   สุขบัติ
หัวหน้าหน่วยจัดการข่าวรามคำแหง

 


นางเมตา กสิผล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชำนาญการ


นางวิยะดา นาคพานิชย์
นักประชาสัมพันธ์
ชำนาญการ

นายรัชวุฒิ พรหมดวง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ

 

 

        

               นายสาทร ศรีตระกูล
                 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
                     ปฏิบัติงาน

   

   นายพรเทพ สมประเสริฐ
 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ปฏิบัติงาน 

       

 

 

 

นายณัฐพล   จุลอุภัย
นักประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติการ

 

 
                 


 

 

 

 

 

     

นายศุภชัย  อวนศรี

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ปฏิบัติงาน

 

 
     

 

หน่วยโสตทัศนูปกรณ์และศิลปกรรม


นายวิทยา ธนาฤกษ์มงคล
หัวหน้าหน่วยโสตทัศนูปกรณ์และศิลปกรรม
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ


นายสัณฐิติ เทศสีแดง
นักประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติการ


นายสยุมพล ศรพรหม
นักประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติการ


นายภาณุพงษ์ พิงไธสง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

 

หน่วยการเงินและพัสดุ

...........
หัวหน้าหน่วยการเงินและพัสดุ