Get Adobe Flash player

สำหรับผู้ดูแลระบบ

 

 


นางพิมล  สิงห์อุไร
หัวหน้างานการประชุมและพิธีการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชำนาญการหน่วยการประชุมสภา ม.ร.


นางสาวอติญา แตงโสภา
หัวหน้าหน่วยการประชุมสภา ม.ร.

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชำนาญการ

นายจิรภัทร วงศ์แหวน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

หน่วยการประชุม ก.บ.ม.ร.

 

 

 

--ว่าง--

 

 

 

 

 


หัวหน้าหน่วยการประชุม ก.บ.ม.ร.
 

นางสมร โรจนะสิทธิ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ปฏิบัติงาน

นางสาวกัลยา ทองทิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ


นางกิตติยาพร   เมืองราม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
 
 

หน่วยพิธีการ

 

 

--ว่าง--

 

 

 


หัวหน้าหน่วยพิธีการ
 

นางสาวจีรนันท์ อุทิศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ

นางสาวอัชราพร  เพิ่มทรัพย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ

 

 

หน่วยธุรการ

 


นางพยุรี   เอี่ยมเรือง
หัวหน้าหน่วยธุรการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชำนาญการ


นางสาวสรัญญา   พลเสน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ

 

 


นายดำรงค์ ละอูป
พนักงานขับรถยนต์
 

นายปรีดา กิจวิจารณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชำนาญการ

     

 

 

 

 

หน่วยการพิมพ์และผลิตเอกสาร

 

 

 

 

ว่าง

 

 

 หัวหน้าหน่วยการพิมพ์และผลิตเอกสาร
 

 

นางบรรยงค์ พวงมณี

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

   

 


นางสาวธนนันท์  เต็งใช่สุ่น

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
     

 

นางจันทร์ติ๊บ  สุวรรณเวกพนักงานบริการเอกสารทั่วไป