Get Adobe Flash player

สำหรับผู้ดูแลระบบ

 

นางปาริชาต  ปุษยะนาวิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
รักษาราชการแทนหัวหน้างานสารบรรณ

   

 

หน่วยธุรการและผลิตเอกสาร

นางสาวจารุวรรณ  นวลทูล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติการ

นางสาวนณณ หวังหลี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ

นายโสภณ  ฤทธิเรือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชำนาญการ

 

นางสาวอรอนงค์  พรรณภักดิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ

นายวิจิตร  วันทยะกุล
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ปฏิบัติงาน

นายราเชนทร์  เหลืองอ่อน
พนักงานขับรถยนต์

นายสุเมธ   เรืองอุไร
พนักงานขับรถยนต์

นางศรีนวล   วงษ์สุวรรณ
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

นางนิลาวัลย์   สิมศรี
พนักงานสถานที่

หน่วยวิเคราะห์นโยบายและแผนและประกันคุณภาพ

นายชลัฏพงศ์   เศษโพธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ

นางสาวนฤวรรณ  พ่วงแพ
 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ

นายวีระยุทธ   วงษ์ศิริ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ


 


 

หน่วยการเงินและพัสดุ

 

นางสาวพิมพ์ชนก  อยู่ทองดี
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ

 

หน่วยจัดเก็บเอกสาร

นางกาญจนา   ฉ่ำศิริ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ

นางชนกวรรณ  โมริพันธ์
พนักงานสถานที่

 

หน่วยการเจ้าหน้าที่และกิจการพิเศษ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ว่าง-