Get Adobe Flash player

สำหรับผู้ดูแลระบบ

 

นางปาริชาต  ปุษยะนาวิน

รักษาราชการแทน

หัวหน้างานสารบรรณ

นางพิมล สิงห์อุไร

หัวหน้างานการประชุมและพิธีการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง


			

			

นางวนิดา  หาญณรงค์

รักษาราชการแทน

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

 

นางสาวปราณี วรนิตย์
หัวหน้างานสภาคณาจารย์