Get Adobe Flash player

สำหรับผู้ดูแลระบบ

          กองกลาง เป็นศูนย์กลางการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ตามนโยบายในด้านการบริหาร ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานภายในและส่วนราชการภายนอกมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งให้บริการด้านต่าง ๆ แก่คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคคลภายนอกที่ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยควบคุมดูแลด้านธุรการงานสารบรรณ ด้านการประชุมและพิธีการต่าง ๆ ด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อผลิตและเผยแพร่ข่าวสารของมหาวิทยาลัย รวมทั้งด้านสภาคณาจารย์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดสัมพันธภาพระหว่างคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย และคณาจารย์ภายนอก ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมและสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
          
          ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกองกลาง  ประกอบด้วย 4 หน่วยงานสำคัญ คือ     

          งานสารบรรณ ดำเนินงานด้านธุรการ และควบคุมระบบงานสารบรรณของมหาวิทยาลัยให้ดำเนินไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โดยเป็น ศูนย์กลางการบริหารงานด้านเอกสารราชการของมหาวิทยาลัย การติดต่อ และประสานงานระหว่างหน่วยราชการ    ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมพัฒนาระบบงานสารสนเทศเพื่องานบริหาร และงานบริการแก่ทุกส่วนราชการทั้งภายในและ  ภายนอกมหาวิทยาลัย

          งานการประชุมและพิธีการ  ดำเนินงานด้านการประชุมสภามหาวิทยาลัย(สภา ม.ร.) การประชุมคณะกรรมการบริหารงานงานของสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง (ก.บ.ม.ร.) และงานพิธีการต่าง ๆ เพื่อให้การบริหารมหาวิทยาลัยสำเร็จ     บรรลุผลตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

          งานประชาสัมพันธ์  มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รับความร่วมมือที่ดี ได้รับความสนับสนุนในการทำหน้าที่เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับประเทศ และระดับโลก เล็งเห็นความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาของมหาวิทยาลัยทั้งด้านการบริการ การจัดการ และด้านวิชาการ สนับสนุนกระบวนการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย สนับสนุนกระบวนการความรู้และศักยภาพของบุคลากรด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อประสิทธิภาพ    และคุณภาพของการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ สนับสนุนให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทุกหน่วยมีแผน  ประชาสัมพันธ์  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ สนับสนุนกระบวนการสื่อสาร เพื่อการ               ประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการและสื่อทุกรูปแบบ ส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องและทัน กระแสโลกาภิวัฒน์ ส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน และกลุ่มประชากรต่าง ๆ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง ส่งเสริมให้มีการประเมินสถานการณ์  และสำรวจประชามติ เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาและวางแผนงานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นระยะและต่อเนื่อง

          งานสภาคณาจารย์  ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพทั้งในด้านวิชาการและสังคมระหว่าง คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยกับคณาจารย์ในสถาบันอื่น นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นให้คำปรึกษา และแนะนำเกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัยตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย