Get Adobe Flash player

สำหรับผู้ดูแลระบบ

ปรัชญา (Philosophy)
"ถูกต้อง  ฉับไว  ใส่ใจบริการ"

ปณิธาน (Will)
มุ่งมั่นที่จะให้ความร่วมมือแก่ทุกฝ่าย โดยปฏิบัติตามนโยบาย และวัตถุประสงค์ เป้าหมาย พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย

ค่านิยมองค์กร (Core Values)

          Good Service (มีจิตบริการที่ดี) , Accountability (มีจิตสำนึก ความรับผิดชอบ) , Democracy (มีจิตใจและการกระทำที่เป็นประชาธิปไตย เสมอภาค มีส่วนร่วม โปร่งใส) = G.A.D. 

วัตถุประสงค์ (Objective)

          1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการเป็นไปอย่างมีระบบต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
          2. เพื่อพัฒนางานบริหารให้มีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส่ และสอดคล้องกับแนวนโยบายและ  เป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
          3. เพื่อประสิทธิภาพของการดำเนินงานเลขานุการผู้บริหาร การประสานงานงานสารบรรณ และธุรการ 
          4. เพื่อพัฒนากระบวนการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 
          5. เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างบุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไปกับมหาวิทยาลัย 
          6. เพื่อแสวงหาความร่วมมือ การให้การสนับสนุน ส่งเสริม ในการทำหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันการศึกษาของชาติ 
          7. เพื่อการจัดการประชุมผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย 
          8. เพื่อดำเนินการด้านพิธีการของมหาวิทยาลัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
          9. เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของสภาคณาจารย์และงานเลขานุการสภาคณาจารย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย (Target)
          สร้างความประทับใจในการให้บริการ มีจิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรมอยู่บนพื้นฐานแห่งความถูกต้อง รวดเร็ว ตามระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง พัฒนาบุคลากรและการบริหารงานอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง โปร่งใส มีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์ (Vision)
          สนับสนุนการศึกษา มุ่งเน้นการให้บริการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ทุกฝ่าย พัฒนามหาวิทยาลัยและบุคลากรให้มีคุณภาพสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ (Mission)
          ควบคุมดูแลงานด้านธุรการ งานสารบรรณ ของมหาวิทยาลัย การติดต่อราชการ และประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย 
          ดำเนินการด้านการประชุมและพิธีการของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยต่อไป 
          ให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ให้คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและประชาชนได้รับทราบการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และเป็นศูนย์กลางในการติดต่อแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
          สนับสนุนการส่งเสริมสัมพันธภาพทั้งในด้านวิชาการ และสังคมระหว่างคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย กับสถาบันอื่น